báo phụ nữ vay cuoi thoi trang cong so thoi trang ba bau thoi trang noi y cach trang diem thảm quốc minh thảm thổ nhĩ kỳ thảm trải sàn thảm trải sàn gia đình thảm văn phòng mua thảm trải sàn cach giam can meo vat thu dam

Tin Tức Mới

THÔNG BÁO Tuyển Dụng

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   ----------o0o----------
           ---------------***---------------  
Số:........./TB – LĐX
 
                  Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Về việc Tuyển dụng viên chức năm 2020
 
Căn cứ Quyết định số 1241 /QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam;
Liên đoàn Xiếc Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:
I. Phương thỨc tuyỂn dỤng:Xét tuyển viên chức.
II. ChỈ tiêu tuyỂn dỤng:
1. Chỉ tiêu biên chế: 150 chỉ tiêu. Trong đó: 135 chỉ tiêu công chức, viên chức; 15 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
2. Chỉ tiêu biên chế tuyển dụng:09 chỉ tiêu (gồm 08 Diễn viên xiếc-Diễn viên hạng IV, 01 chuyên viên). Cụ thể như sau:
Số TT Đơn vị tuyển dụng Chỉ tiêu tuyển dụng Vị trí việc làm
1 Đoàn Nghệ thuật xiếc Dân gian; 07 Diễn viên xiếc (Diễn viên hạng IV)
2 Đoàn Nghệ thuật xiếc Đương đại; 01 Diễn viên xiếc (Diễn viên hạng IV)
3 Phòng Hành chính tổng hợp 01 - 01 Chuyên viên làm công tác văn thư, lưu trữ, thư ký, hợp đồng lao động
  Tổng cộng 09  
3. Điều kiện tuyển dụng:
          3.1. Điều kiện chung:
3.1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.
3.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
          3.2. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm:
3.2.1. Vị trí Diễn viên xiếc (mã số V.10.04.15) làm việc trong Đoàn nghệ thuật xiếc dân gian và Đoàn nghệ thuật xiếc đương đại: vị trí việc làm
a) Yêu cầu chung:
- Tuổi đời không quá 40 tuổi.
- Ngoại hình: Khá trở lên (không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp).
- Có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật
- Ưu tiên đạt các giải trong các kỳ thi Liên hoan Xiếc trong nước, quốc tế và các Hội diễn chuyên nghiệp.
          b) Yêu cầu riêng với từng vị trí cần tuyển dụng :
-  08 vị trí diễn viên xiếc làm việc tại Đoàn nghệ thuật xiếc dân gian và Đoàn nghệ thuật xiếc đương đại: Tốt nghiệp trình độ trung cấp xiếc trở lên
3.2.2.Đối với các vị trí Phòng Hành chính, Tổng hợp:
- 01 vị trí Chuyên viên (mã số 01.003) phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, thư ký, hợp đồng lao động làm việc tại Phòng Hành chính tổng hợp:
+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị văn phòng;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT      ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
          + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:
4.1. Phiếuđăng ký dự tuyển viên chức theo Phụ lục Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyểnban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;
4.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào một vị trí tuyển dụng tại Liên đoàn Xiếc Việt Namtrong kỳ tuyển dụng.
5. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:
5.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ của người đăng ký dự tuyểnlà 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
5.2. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến thức Sáu.(Từ 10/5/2020 đến 17 giờ 00 ngày 09/6/2020)
5.3. Địa điểm nhận phiếu:Phòng Hành chính Tổng hợp, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, địa chỉ: 67-69 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 0243.9421496
III. NỘi dung và hình thỨc thi:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1:
1.1. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơtheo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
1.2. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1 phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
1.3. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.
2. Vòng 2:
a) Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Giao Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức của Liên đoàn Xiếc Việt Namcó thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định, hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.
c) Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.
d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc      thực hành.
IV. cách tính điỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam báo cáo Bộ xem xét để quyết định người trúng tuyển.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
4. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.
5. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
          V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
          1. Thời gian:Tháng 6/2020(Thời gian cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh).
2. Địa điểm tổ chức xéttuyển:Liên đoàn Xiếc Việt Nam, địa chỉ: 67-69 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
VI. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG:
Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.Mức lệ phí dự tuyển: 500.000đ/ 1 thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển. Lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ dự tuyển. Trường hợp Thí sinh đã đăng ký mà không tham gia dự tuyển sẽ không được trả lại lệ phí.


 
                            GIÁM ĐỐC
 
 
                           Tạ Duy Ánh
 
 
 

 
  • Back
  • Các tin khác: