báo phụ nữ vay cuoi thoi trang cong so thoi trang ba bau thoi trang noi y cach trang diem thảm quốc minh thảm thổ nhĩ kỳ thảm trải sàn thảm trải sàn gia đình thảm văn phòng mua thảm trải sàn cach giam can meo vat thu dam

Tin Tức Mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM
________________________
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________
                                                                    Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019
 
NỘI DUNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
ChỈ tiêu tuyỂn dỤng: 
1. Chỉ tiêu biên chế tuyển dụng:40 chỉ tiêu
 - 29 Diễn viên hạng IV (Diễn viên xiếc)
 - 01 Diễn viên hạng III (Nhạc công)
- 01 Diễn viên hạng IV(Múa)
- 01 Đạo diễn nghệ thuật hạng IV(Biên đạo Múa)
- 03 Chuyên viên
- 03 Kế toán viên
- 01 Kỹ sư hạng III
- 01 Quản trị(Quay phim viên)
Cụ thể như sau:
Số TT Đơn vị tuyển dụng Chỉ tiêu tuyển dụng Vị trí việc làm
1 Đoàn Nuôi dạy thú 01 01 Vệ sinh thú y(Kỹ sư hạng III)
01 01 Diễn viên hạng IV(Múa)
2 Đoàn Nghệ thuật xiếc Dân gian;
 
17 Diễn viên xiếc (Diễn viên hạng IV)
01 01 Đạo diễn nghệ thuật hạng IV(Biên đạo múa)
3 Đoàn Nghệ thuật xiếc Đương đại;
 
12 Diễn viên xiếc (Diễn viên hạng IV)
4 Phòng Hành chính tổng hợp 05
 
- 01 Chuyên viên theo dõi công tác bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách, các Quyết định nội bộ.
- 01 Chuyên viên làm công tác Đối ngoại
-01 Chuyên viên phụ trách tổng hợp, hồ sơ, hợp đồng biểu diễn và thư ký.
- 01 Kế toán viên(Tài sản)
- 01 Kế toán viên (Tổng hợp)
5 Phòng Tổ chức biểu diễn 02 - 01 Chuyên viên làm công tác Tổ chức biểu diễn, làm công tác truyền thông
- 01 vị trí Quản trị(Quay phim viên)
6 Dàn nhạc(Phòng Nghệ thuật) 01 01 nhạc công(Diễn viên hạng III)
  Tổng cộng 40  
 
         
2. Điều kiện tuyển dụng: 
          2.1. Điều kiện chung:
2.1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.
2.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
          2.2. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm:
          2.2.1. Vị trí diễn viên hạng IV Diễn viên xiếc (mã số V.10.04.15), Biên đạo làm việc trong Đoàn nghệ thuật xiếc dân gian và Đoàn nghệ thuật xiếc đương đại: 29 vị trí việc làm diễn viên hạng IV và 01 vị trí Đạo diễn nghệ thuật hạng IV(Biên đạo)
a) Yêu cầu chung:
- Tuổi đời không quá 40 tuổi. 
- Ngoại hình: Khá trở lên (không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp).
- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác trong các đơn vị nghệ thuật về biểu diễn Xiếc.
- Ưu tiên đạt các giải trong các kỳ thi Liên hoan Xiếc trong nước, quốc tế và các Hội diễn chuyên nghiệp.
          b) Yêu cầu riêng với từng vị trí cần tuyển dụng :
-  12 vị trí diễn viên hạng IV(Diễn viên xiếc) làm việc tại Đoàn nghệ thuật xiếc đương đại, Tốt nghiệp Trung cấp xiếc.
-  17 vị trí diễn viên hạng IV(Diễn viên xiếc) làm việc tại Đoàn nghệ thuật xiếc Dân gian, Tốt nghiệp Trung cấp xiếc.
-  01 vị trí vị trí Đạo diễn nghệ thuật hạng IV(Biên đạo)làm việc tại Đoàn nghệ thuật xiếc Dân gian, Tốt nghiệp Cao đẳng Múa. 
 2.2.2. Vị trí Diễn viên hạng III(Nhạc công) (mã số V.10.04.14) làm việc tại Dàn nhạc thuộc Phòng Nghệ thuật: 01 vị trí việc làm
a) Yêu cầu chung:
- Tuổi đời không quá 45 tuổi. 
- Ngoại hình: Khá trở lên (không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp).
- Có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật
- Ưu tiên đạt các giải trong các kỳ thi Liên hoan Xiếc trong nước, quốc tế và các Hội diễn chuyên nghiệp.
          b) Yêu cầu riêng với từng vị trí cần tuyển dụng :
-  01 vị trí Diễn viên hạng III(Nhạc công) làm việc tại bộ phận Dàn nhạc thuộc Phòng Nghệ thuật: Tốt nghiệp Đại học ngành Âm Nhạc.
 
2.2.3.Đối với các vị trí Phòng Hành chính, Tổng hợp:
- 01 vị trí Chuyên viên (mã số 01.003) theo dõi công tác Bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách làm việc tại Phòng Hành chính tổng hợp:
+ Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT      ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
          + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
- 02 vị trí Chuyên viên (mã số 01.003)theo dõi công tác Đối ngoại; Chuyên viên phụ trách tổng hợp, hồ sơ, hợp đồng biểu diễn và thư ký.
+ Tốt nghiệp Đại học ngành Ngoại ngữ (Ưu tiên Tiếng Anh);
+ Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính, Ngân hàng
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT      ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
          + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
- 02 vị trí Kế toán viên (mã số 06.031)làm công tác Kế toán Tổng hợp, Kế toán tài sản.
+ Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT      ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
          + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Kế toán viên.
2.2.4. Phòng Tổ chức biểu diễn:
- 01 Chuyên viên làm công tác tổ chức biểu diễn tại Phòng Tổ chức biểu diễn:
+ Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế, Kế toán;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT      ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
          + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
- 01 vị trí Quản trị(Quay phim viên)
+ Tốt nghiệp Đại học ngành Quay phim;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT      ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
          + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch quay phim viên
 
2.2.5. Đoàn Nuôi dạy thú: 
-01 vị trí Kỹ sư hạng III (Mã số: V.03.05.14) làm việc tại Đoàn Nuôi dạy thú
+ Tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi thú y;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT      ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
          + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch kỹ sư hạng III
-  01 vị trí Diễn viên hạng IV(Múa)làm việc tại Đoàn Nuôi dạy thú, Tốt nghiệp Cao đẳng Múa(Chuyên ngành diễn viên Kịch múa)
- Tuổi đời không quá 35 tuổi. 
- Ngoại hình: Khá trở lên (không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp).
- Có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên trong các đơn vị nghệ thuật
- Ưu tiên đạt các giải trong các kỳ thi Liên hoan Xiếc trong nước, quốc tế và các Hội diễn chuyên nghiệp.
 
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức: 
3.1. Phiếuđăng ký dự tuyển viên chức theo Phụ lục Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyểnban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;
3.2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3.3. Bản sao giấy khai sinh;
3.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
Lưu ý:Trường hợp thí sinh dự thi vào vị trí Chuyên viên, Kế toán viên, Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III sẽ hoàn thiện chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên, kế toán viên… sau khi được tuyển dụng chính thức trong thời gian sớm nhất.
3.5. Giấy khám sức khỏe còn giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
3.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
3.7. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);
3.8. 02 ảnh màu 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ: 
- Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại;
- Vị trí việc làm và tên đơn vị xin dự thi;
- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
 
4.Một số quy định khi thu nộp hồ sơ
4.1. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào một vị trí tuyển dụng tại Liên đoàn Xiếc Việt Namtrong kỳ tuyển dụng.
4.2. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp.
Lưu ý:Không trả lại hồ sơ khi người tham gia xéttuyển không trúng tuyển.
 
5. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ: 
5.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ của người đăng ký dự tuyểnlà 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.  
5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:Phòng Hành chính Tổng hợp, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, địa chỉ: 67-69 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  GIÁM ĐỐC
 
 
 
Tạ Duy Ánh
 
 
 
 
  • Back
  • Các tin khác: