MỘT SỐ ẤN PHẨM SÁCH 

Liên Hoan Xiếc Quốc Tế lần thứ 3 Tại Hà Nội 2010

 

Kỷ Yếu 55 Năm Phát triển Liên đoàn Xiếc Việt Nam 2011

 

Liên Hoan Xiếc Quốc Tế lần thứ 4 Tại Hà Nội 2012

 

Liên Hoan Xiếc Quốc Tế lần thứ 5 Tại Thừa Thiên Huế 2016

 

Liên Hoan Xiếc Quốc Tế lần thứ 6 Tại Hà Nội 2019