Ngày 10/10 là Ngày Chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nhung Bùi – 30/09/2022 14:46

Lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế Hoạch và Đầu tư được tổ chức hằng năm nhằm 3 mục tiêu sau:

Một là, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Hai là, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Ba là, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của các đơn vị, hành động đồng bộ ở các cấp lãnh đạo và sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Như vậy, năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam có Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Nguồn: Ngày 10/10 là Ngày Chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (baodautu.vn)

Bài viết liên quan